Doel en omschrijving van de stichting (statuten)

De stichting heeft ten doel het produceren, ondersteunen en faciliteren van cultuur en cultuureducatieve activiteiten waarin de eigenheid van de Noordelijke cultuur en zijn mensen centraal staat, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting kan haar doel nastreven met alle wettige middelen.

Raad van Toezicht
Mw. R. Jansen                     voorzitter
Dhr. H. Drenth                     secretaris
vacature

Personele invulling
Tineke Abelen                                 directeur-bestuurder

Vaste adviseurs zijn:
Ruut Weissman,                              artistiek adviseur
Rob de Graaf                                   inhoudelijk adviseur
Jurjen Baarveld                               controlling

Om het geheel mogelijk te maken wordt de organisatie op incidentele basis ondersteund door vrijwilligers op de locaties waar het programma plaatsvindt.

Financiën
De Stichting kent een summiere jaarrekening 2019 omdat zij in 2018 formeel is opgericht. De begroting bestaat uit de projectbegrotingen van de onder handen zijnde producties. Voor de komende jaren is dit de projectbegroting van 'De Toekomst'.

In 2019 is het meerjarig project  ‘De Toekomst’ gestart. Als opmaat naar de hoofdvoorstelling in 2021 is in 2019 de voorstelling 'Onderweg naar de Toekomst' uitgevoerd. De begroting voor het totale project bedraagt circa k€ 1.000. De projectkosten van ‘Onderweg naar de Toekomst’ bedragen in 2019 k€ 263. Hiervan is k€ 200 aan de deelvoorstelling 'Onderweg naar de Toekomst' besteed en is k€63 besteed aan ontwikkelingskosten en preproductiekosten voor de voorstelling in 2021.

De inkomsten ter dekking voor de Stichting zelf worden gegenereerd uit de opbrengsten voor de projecten.